Borneo 29 @ Kota Samarahan Kuching

🅰️ 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐰𝐚𝐤 𝐁𝐮𝐦𝐢 𝐥𝐨𝐭 🅰️️

𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬 𝟐 𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭

𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐀 – 𝟏,𝟒𝟏𝟎𝐬𝐪𝐟𝐭
Saiz tanah 4.14pts
4 bilik tidur + 3 bilik air

 

𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐁 – 𝟏,𝟓𝟎𝟎𝐬𝐪𝐟𝐭
Saiz tanah 8.32pts
4 bilik tidur +  3 bilik air

Scroll to Top